Plan 21 – Jest to plan zrównoważonego rozwoju, czyli kontrola populacji na ściśle ustalonym poziomie 500 mln!. Co ciekawe plany te ktoś wyrył na wielkim kamieniu. [Patrz Monument z Georgii]

Wg Wikipedii

Agenda 21 (ang. Action Programme – Agenda 21) – Agenda 21 jest dokumentem programowym, który przedstawia sposób opracowania i wdrażania programów zrównoważonego rozwoju w życie lokalne. Dokument ten został przyjęty na konferencji „Środowisko i Rozwój” z inicjatywy ONZ w 1992 roku na II Konferencji w Rio de Janeiro. Jej polska wersja ukazała się w roku 1993 w opracowaniu „Dokumenty końcowe Konferencji Narodów Zjednoczonych Środowisko i Rozwój„. [Spis treści TU]

02.1948 – George W. McKennan z Departamentu Stanu USA wydaje oświadczenie w polityce zagranicznej tzw. FPS-21 – Foreign Policy Statement-21 – czyli Raport 21! Jest to o tyle ważne że idee owego oświadczenia będzie realizowało ONZ….

1948 –  Powstaje Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody i Jej Zasobów [IUCN] – Organizacja skupia 83 państwa, ponad 1000 agencji rządowych i organizacji pozarządowych oraz ponad 11 tysięcy ekspertów i naukowców ze 160 krajów jako naukowy doradca przy ONZ!

Zajmuje się programami jak:

* zarządzaniem ekosystemu

* Amerykańskie dziedzictwo Lasów

* Inicjatywa czystej wody

* Pomoc zagrożonym gatunkom

Byłoby wszystko ok, gdyby nie to , iż celem przewodnim organizacji jest nadrzędność praw i ekologi natury nad dobrem ludzkim!

Np. Prawa własności nie są absolutne (są złożonym dynamicznym i zmiennym układem pomiędzy dwoma lub więcej podmiotami w przedziale czasowym). Wzrost populacji jest czynnikiem destruktywny w utrzymaniu równowagi w przyrodzie dlatego by zachować standard na odpowiednim poziomie powinno opcjonalnie być ok. 1 mld populacji na Ziemi!!!

youtube logo Agenda 21. Ameryka się budzi a my?

Mało tege Ci maniacy przeforsowali idee marksistowskie pod płaszczyciek ekologii!

„Ziemia, ze względu naswoją unikalnąnaturęi waznąrolę, jaką odgrywa w ludzkich siedliskach, nie może być traktowana jakozwykła własność kontrolowana przez osoby prywatne,podlegające naciskom i niedomogom rynkowym. Prywatne posiadanie ziemijest równie głownym instrumentem akumulacji ikoncentracji bogactwa,i jesli nie będzie powstrzymane,może stacsięwielkąpszeszkodą wplanowaniu oraz realizowaniuplanówrozwoju(…) społecznej sprawiedliwości (…)  a zdrowe warunki, środowisko dla ludzi może być osiagnięte, jesli ziemia jest użyta w interesach społeczeństwa jako całości. Dlatego publiczna kontrola użytku ziemi jest nieodzewna”. – słowa te padły na konferencji ONZ poświęconej „Ludzkiemu Osadnictwu.

Trzeba zwrócić tu uwagę iż kominizm Marksa dokładnie tak samo zakładał – znieść własność prywatną na poczet państwa! „Lichwa. rak ludzkości” – Henryk Pająk, str.5

1992 – W czasie Konferencji Ziemi w Rio DE Janerio uprawomocniono protokół „Plan 21 Powstaje również  tzw „Protokół z Kioto” którego celem jest globalna redukcja emisji CO2 do atmosfery  więc i zredukowanie tym samym paliw kopalnianych na żądanie ONZ. Do 2007 roklui 172 kraje ratyfikowały Protokół z Kioto. Ostateczny termin wprowadzenia planu 21, a więc i protokołu z Kioto to 2012 rok!. (patrz również Klub Rzymski i Agenda 21).

1996 – Bill Clinton ustanawia Prezydenckie Biuro Zrównoważonego Rozwoju jako realizacja Planu 21. Należy do niego Al. Gore!

2004 – Dr Eric R.Pianka – profesor zoologii na Uniwersytecie Austin w Teksasie, na wykładzie w Teras Academy of Science zaproponował eksterminację 90% populacji ludności na Ziemi za pomocą wirusa Ebola. (po prelekcji dostał owacje na stojąco!!!!).

2006- powstaje wielka kampania promująca fakt degradacji środowiska przez człowieka. Jego udział w destrukcji przyrody, oraz powstałemu efektowi cieplarnianemu.  Film „Niewygodna Prawda” Al.’a Gora staje się takim hitem, iż autor dostaje za całokształt  Pokojową Nagrodę Nobla (patrz: https://ripsonar.wordpress.com/2013/06/23/globalne-ocieplenie-a-postep-czlowieka-fakty/)

2007 – 172 kraje ratyfikują Protokół z Kioto. Każdy kraj dostaje wytyczne zmniejszenia emisji do 2012 roku, w tym Polska

George Kennen – stwierdza, że ekologiczny kryzys jest zagrożeniem tak poważnym, iż zagraża wszelkiemu życiu na Ziemi.

Co ciekawe Plan 21 ma się dobrze a jego wdrażanie znajdujemy również w Polsce.

Link z archiwum strony rządowej RP wyjaśniającym czym jest Agenda 21:

archiwum.parp.gov.pl/partnerinfo/przewodnik/13dz03.rtf  Poniżej przedstawiam wycineki treści:

Co to jest Agenda 21 ?

Agenda – to notes z bieżącymi sprawami wymagającymi załatwienia, 21 – oznacza XXI wiek. Czyli Agenda 21, to zestaw zaleceń i kierunków działań jakie powinniśmy podejmować na rzecz zrównoważonego rozwoju w perspektywie XXI wieku. Agenda 21 to jeden z podstawowych dokumentów Konferencji Narodów Zjednoczonych „Środowisko i Rozwój” (Szczytu Ziemi), jaka miała miejsce w Rio de Janeiro, w czerwcu 1992 roku. Globalny Program Działań, nazywany popularnie Agendą 21, to obszerny (liczący prawie 600 stron) dokument oparty na 27 zasadach Karty Ziemi. Przedstawia porozumienie osiągnięte przez 179 państw.

Kilka podstawowych pojęć ściśle związanych z zagadnieniami Agendy 21.

Co to jest Zrównoważony Rozwój ?

Zrównoważony rozwój to proces łączenia działań:

  • politycznych
  • gospodarczych
  • społecznych
  • indywidualnych

w celu zrównoważenia szans dostępu do środowiska naturalnego poszczególnych społeczeństw i ich obywateli – zarówno tych współczesnych jak i przyszłych pokoleń. Zrównoważony rozwój cywilizacyjny następuje z zachowaniem równowagi przyrodniczej, oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych

Co to jest Ekorozwój ?

Ekorozwój oznacza nową filozofię rozwoju globalnego, regionalnego i lokalnego, przeciwstawiającą się wąsko rozumianemu wzrostowi gospodarczemu. Podstawowy sens tej ważnej kategorii oddają następujące określenia.

Ekorozwój to:

  • rozwój społeczno-gospodarczy zharmonizowany ze środowiskiem
  • nieustanny rozwój społeczno-gospodarczy z poszanowaniem i ograniczonym wykorzystaniem dóbr przyrody
  • prowadzenie wszelkiej działalności gospodarczej w harmonii z przyrodą i w taki sposób, aby nie spowodować w przyrodzie nieodwracalnych zmian

Jakie jest praktyczne znaczenie Agendy 21?

Odpowiedzialnością za praktyczne przyjęcie i wdrożenie zaleceń Agendy 21 obarczone są przede wszystkim rządy. Wyznacza ona jednak każdej grupie społecznej, zarówno tej formalnej jak i nie, ważną rolę w procesie trwałego i zrównoważonego rozwoju.

Jak Polska realizuje wytyczne zawarte w Agendzie 21?

Zasada zrównoważonego rozwoju zostało podniesiona w Polsce do rangi zasady konstytucyjnejKonstytucja Rzeczpospolitej Polskiej w art. 5 zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju. Zasady ekorozwoju stały się podstawą realizowanego na gruncie krajowym dokumentu przyjętego przez Sejm RP ? Polityka ekologiczna państwa?.

Szczyt Ziemi był kolejną konferencją ONZ, na której zwrócono uwagę na globalne zagrożenia środowiska życia człowieka. W 1972 roku odbyła  się konferencja „Środowisko Życia Człowieka”, a cztery lata później  ogłoszono słynny raport „Nasza Wspólna Przyszłość”, zwany też raportem Brundhalt, od nazwiska norweskiej pani premier, przewodniczącej komitetu redakcyjnego raportu. Agenda 21 jest jednym z kilku dokumentów przyjętych na konferencji w Rio. Były to m.in.:  Deklaracja dotycząca ochrony lasów, Ramowa Konwencja w  sprawie zmian klimatu i Konwencja o różnorodności o różnorodności biologicznej. Dokumenty te dotyczyły najpoważniejszych globalnych zagrożeń przyszłości życia na Ziemi i określały działania jakie należy podjąć, aby oddalić te niebezpieczeństwa. Na Konferencji w Rio stwierdzono, że nie jest możliwe powstrzymanie rozwoju cywilizacji ludzkiej. Ale też zdano sobie sprawę, że rozwój ten nie może zagrozić życiu biologicznemu na Ziemi i nie może doprowadzić do ograniczenia możliwości rozwojowych przyszłych pokoleń. Taki nowy sposób rozwoju ludzkości nazwano rozwojem zrównoważonym lub ekorozwojem. Agenda 21 jest  spisem zadań jakie powinny być podjęte, aby doprowadzić do zrównoważonego rozwoju w kategoriach gospodarczych, społecznych i ekologicznych. W Agendzie 21 podkreśla się konieczność stosowania demokratycznych instrumentów w rozwiązywania problemów i wagę równouprawnienia kobiet w rozwiązaniu problemu demograficznego, znaczenie wyrównywania dysproporcji w poziomie życia dla uniknięcia destrukcyjnych konfliktów społecznych.

Kolejne polskie źróło:  jak widać Warszawa również wdraża „lokalną Agendę 21”. Aby tego było mało swoje logo (lewy górny róg) zrobili na wzór oka. Nie wiem czy to miał być głupi dowcip, możliwe że przypadek, ale otóż dla zaznajomionych z tematem symbol oka jest symbolem naszej kontroli – znakiem Nowego Porządku Świata , a jeżeli dodamy do tego ową Agendę 21 to mamy piękne przesłanie.. masakra…

 

Dodatkowe źródła:

Agenda 21. Plan wdrożenia światowego socjalizmu

Ave

Ripsonar