Nie jestem tego autorem ale poniższe informacje dają dużo do myślenia…

1. powstanie kościuszkowskie – znaczącą rolę odegrał w nim element plebejski, zwany „polskimi jakobinami”. To oznacza, że polscy jakobini mieli regularne kontakty z francuskimi jakobinami. I – o dziwo – powstanie kościuszkowskie wybucha w momencie największego zagrożenia rewolucyjnej Francji – wojska rosyjskie pod wodzą Suworowa wysłano na Paryż. Ale po drodze musiały zdławić ogarniętą powstaniem Warszawę. Dla Polski – kolosalne straty w ludziach, dla Francji – kilka miesięcy dodatkowego czasu na przygotowanie obrony.

Jak wskazuje dr. Henryk Pająk – powstanie kościuszkowskie zostało zorganizowane przez Iluminatów głównie francuskich. Przyznaje to pruski emisariusz Weishaupta w tajnej korespondencji, iz za tą kampanią antypolską masoneria wydała 60.000 franków, ponieważ celem było to,aby Rosja nie przyszła z pomocą Francji. Posłuzyli się w takim wypadku nastrojamipatriotycznymi T.Kościuszko- formalnienie potwierdzonym masonem.[1]

2. powstanie listopadowe – w lipcu 1830 roku w Paryżu wybucha powstanie przeciwko Burbonom, w jego rezultacie władzę przejmuje król Ludwik Filip z dynastii Orleańskiej . Problem w tym, że zmiana władzy w Paryżu stanowi jawne naruszenie ustaleń kongresu wiedeńskiego, co uprawnia Anglię, Prusy, Austrię i Rosję do interwencji zbrojnej w obronie obalonej dynastii. Na dworze cara Mikołaja I pada decyzja o wysłaniu wojsk do Francji, dziwnym trafem w czasie mobilizacji wybucha w Warszawie powstanie zainicjowane przez garstkę podchorążych. Armia rosyjska zamiast iść na Paryż wdaje się w w długą i wyniszczającą walkę z polskimi insurgentami. Tymczasem w Londynie francuski poseł, książę Tallyerand uzgadnia, że w nowopowstałym królestwie Belgii, utworzonym z części ziem francuskich i holenderskich, będzie panować kuzyn króla Anglii.
Tym sposobem pierwszy antagonista (Rosja) zostaje czasowo zneutralizowany, a drugi antagonista (Anglia) automatycznie staje się przeciwnikiem trzeciego (Prus), ponieważ jakiekolwiek naruszenie neutralności Belgii automatycznie powoduje zbrojne wystąpienie Anglii w jej obronie.
W ten sposób Polacy płacą swoją za bezpieczeństwo granic Francji.
3. powstanie styczniowe – tym razem rolę zapalnika w sprawach polskich odegrał Otto von Bismarck. W latach 60-tych XIX wieku zjednoczenie ziem niemieckich pod berłem Prus weszło w decydującą fazę. Bismarck zdawał sobie sprawę, że jakikolwiek wzrost potęgi Prus zaowocuje wspólnym działaniem Francji, Austrii i Rosji. Należało więc skłócić potencjalnych przeciwników ze sobą. Pierwszą podpuchą Bismarcka było nakłonienie cesarza Francji, Napoleona III do popierania dążeń zjednoczeniowych we Włoszech. Automatycznie powodowało to wrogie nastawienie Austrii, ponieważ zjednoczenie Włoch odbyłoby się kosztem posiadanych przez Austrię ziem. W końcu doszło do wojny 1859 roku w której wojska Francji i Piemontu pokonały Austrię.
Potem przyszła kolej na zneutralizowanie Rosji – tutaj Bismarck posłużył się karta polską. Niecałe dwa tygodnie po wybuchu powstania Bismarck podpisał z carem tzw. konwencje Alvenslebena, w której oferował wszelką pomoc Rosji w tłumieniu powstania. Z drugiej strony istnieją podejrzenia, że Prusy po cichu finansowały co bardziej radykalnych przywódców powstania, aby wojna partyzancka trwała jak najdłużej i pochłaniała jak najwięcej uwagi Rosji.W tym samym czasie Bismarck pokonuje Danię w tzw. wojnie o Szlezwik (1864); kiedy Austria próbuje interweniować w obronie swoich interesów, w 1866 roku pod Sadową Prusacy masakrują armie Austrii – Rosja zachowuje się neutralnie zajęta usuwaniem skutków powstania styczniowego, Francja nie reaguje ze względu na konflikt o Włochy. Potem w 1870 roku Prusy rozbijają wojska Francji i zdobywają Paryż. W Wersalu ogłasza się powstanie zjednoczonego Cesarstwa Niemiec. Austria jest zbyt słaba aby pomóc Francji (w dalszym ciągu w tle jest konflikt o ziemie włoskie), Rosja jest zbyt słaba, aby samodzielnie wystąpić przeciwko Prusom (w tle pozostaje kwestia polska). 

Reasumując: dziwnym trafem Polacy walcząc „o waszą wolność i naszą” przeważnie walczyli o imperialne interesy Francji (powstanie kościuszkowskie i listopadowe), Niemiec (powstanie styczniowe) i Anglii ( II WŚ).

Nasuwa się smutne pytanie: za czyje interesy wzywa się nas do walki obecnie? I kto za to płaci ?

Źródło: http://tygodnik.onet.pl/forum/kamienie- … zytaj.html
———————————————————————-
1 – „Lichwa. Rak ludzkości” – Henryk Pająk, str. 11 i 29