Klub rzymski

Klub rzymski

Klub rzymski –

..międzynarodowa organizacja typu think tank założona w 1968 roku, zrzeszająca naukowców, polityków i biznesmenów, zajmująca się badaniem i publikowaniem globalnych problemów świata, w tym również związanych z zagrożeniami środowiska. Jest uznany za protoplastę ruchów proekologicznych na Zachodzie”. (wikipedia).

     Po wnioskach przedłożonych w Raporcie z Żelaznej Góry [1966] musiano zając się na przydzieleniu poszczególnych problemów różnym organizacjom, mającym na celu stworzenie, badanie i opisanie metod wdrażania nowej polityki. Jednym z kluczowych problemów była problematyka związana ze stworzeniem globalnego zagrożenia, jako katalizatora zmian politycznych, społecznych, ekonomicznych, religijnych etc. Problem ten został przedłożony organizacji Klubu Rzymskiego (Club of Rome). [1]

Zrównoważony rozwój

1972 – Klub wydaje „Granice Wzrostu” (ang. Limits to Growth) –  analizująca przyszłość ludzkości wobec wzrostu liczby mieszkańców Ziemi oraz wyczerpujących się zasobów naturalnych. Tak powstaje jedna z głównych broni tych ekozbirów czyli: zrównoważony rozwój. Zgodnie z tą opinią, w celu zapewnienia dalszej egzystencji życia na Ziemi i możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb wszystkich ludzi i przyszłych generacji, należy zadbać o zrównoważony rozwój wszelkich dziedzin życia i ludzkiej działalności. (patrz niżej – uzupełnienie Konferencja RIO+20).

Zrównoważony rozwój Ziemi to rozwój, który zaspokaja podstawowe potrzeby wszystkich ludzi oraz zachowuje, chroni i przywraca zdrowie i integralność ekosystemu Ziemi, bez zagrożenia możliwości zaspokojenia potrzeb przyszłych pokoleń i bez przekraczania długookresowych granic pojemności ekosystemu Ziemi [2]

1987 – Ideę zrównoważonego rozwoju streszcza pierwsze zdanie raportu Światowej Komisji ds. Środowiska i Rozwoju (WCED) „Nasza Wspólna Przyszłość„, tej samej komisji, która przyczyniła się do zwołania Szczytu Ziemi w 1992 w Rio de Janeiro.

Na obecnym poziomie cywilizacyjnym możliwy jest rozwój zrównoważony, to jest taki rozwój, w którym potrzeby obecnego pokolenia mogą być zaspokojone bez umniejszania szans przyszłych pokoleń na ich zaspokojenie”. [3]

1991 – Klub Rzymski publikuje kolejne rewelacje zamieszczone w książce “Pierwsza globalna rewolucja”; “The first Global revolution”, Alexander King, Bertrand Schneider w której czytamy:

"Pierwsza globalna rewolucja"  opisująca idee ogłoszone przez Klub rzymski.

„Pierwsza globalna rewolucja” opisująca idee ogłoszone przez Klub rzymski.

„W poszukiwaniu wspólnego wroga, przeciwko któremu możemy się zjednoczyć, wpadliśmy na pomysł taki, iż zanieczyszczenie, groźba globalnego ocieplenia, brak wody, głód itp., spełnią nasze oczekiwania.(…) Wszystkie te niebezpieczeństwa są powodowane przez ingerencję ludzkości w naturalne procesy, i tylko dzięki zmianie postaw i zachowań społeczeństw, negatywne zmiany mogą być przezwyciężone. Idąc dalej tym tokiem myślowym, prawdziwym wrogiem jest sama ludzkość.”(str.74) (…) Kontrola populacji, jest niezbędnym i koniecznym elementem w planowaniu poprawy ludzkiego dobrobytu.(str. 105) (…)“Ucząc się, w drodze ku Nowej Erze.(…) Klub Rzymski. od czasu utworzenia, uświadomił sobie potrzebę takiego podejścia i istnieje wiele sposobów, w jaki można to osiągnąć. (…) Nie możemy więc oczekiwać cudów budując stabilną sytuację. Możemy jedynie oprzeć się na kultywacji międzynarodowej, oświeconej sprawy przetrwania rasy ludzkiej i społeczeństwa. To z kolei może być tylko możliwe dzięki powszechnemu zrozumieniu problemów ludzkości, jego zagrożeń i jego obietnic. Rodzaj ludzki może być postawiony przed wyborem pomiędzy dwoma ekstremalnymi alternatywami: popełnienia ludobójstwa lub nauczenia się życia jako jedna rodzina. (str. 155)” [4]

Podsumowanie owych idei reprezentowanych przez Klub Rzymski najlepiej opisano na prisonplanet.pl w artykule Pierwsza Globalna Rewolucja. Czyli kto wymyślił problem CO2. – który pozwolę sobie zacytować (całość gorąco polecam).

„Po przeczytaniu tych tylko cytatów, na myśl przychodzą skojarzenia z komunizmem i faszyzmem, który zakładał podporządkowanie wszystkich organizacji społecznych, ekonomicznych, politycznych, religijnych itd. centralnym władzom. Głosił równość, braterstwo, solidarność i pokój na całym świecie, w rzeczywistości będąc zaprzeczeniem tych idei. Głosił stworzenie utopijnej rzeczywistości, gdzie każdy będzie żył w dostatku i szczęściu, a zakończył życie ponad 100 milionów ludzi, i był formą nowoczesnego niewolnictwa. Głosił również stworzenie nowego człowieka, wyzwolonego spod władzy religii, w Niemczech był to “Übermensch”. Zamiast wyzwalać system podporządkowywał umysły nowej religii nazwanej Humanizmem, w Niemczech była to odbudowa wierzeń pogańskich. System, który został opisany w “Pierwszej Globalnej Rewolucji”, jest systemem który łączy najgorsze cechy socjalizmu sowieckiego (blok sowiecki) z socjalizmem narodowym (faszyzm). Centralnym punktem jest człowiek, przeciwko któremu organizowany jest cały aparat rządowy. Wszelka aktywność edukacja, wojsko, przedsiębiorstwa prywatne, rodziny będą w pełni kontrolowane i regulowane. Zakłada się modyfikację genetyczną nie tylko roślin… ale i rodzaju ludzkiego. W tym systemie państwa narodowe będą podporządkowane światowemu systemowi. Czy o taką przyszłość nam chodzi?”

Są to ni mniej ni więcej tylko idee, które znamy pod nazwą Nowego Porządku Światowego. To nie jest fantazja, pomysł schizofrenika czy też naiwne życzenia.

TO SĄ FAKTY, KTÓRE SĄ REALIZOWANE NA NASZYCH OCZACH.

Konferencja RIO+20

Konferencja Klubu Rzymskiego pt. RIO+20

Konferencja Klubu Rzymskiego pt. RIO+20

2012 – Klub w 40 rocznicę wydania książki “Limity wzrostu” wraz z instytutem Smithsonian Institution zorganizował spotkanie pt. RIO+20 w Rio de Janeiro, w Brazylii na którym dowiadujemy się o refleksjach minionych lat i nowych pomysłów z owych założeń. (poniższy materiał jak i jego szersze sprawozdanie znajdziecie w artykule Klub Rzymski: Naszedł czas na raptowną zmianę systemową).  Z owych założeń krystalizują się wprost szokujące tezy,  z których  konkluzją owych rewelacji jest stwierdzenie:

” musi dojść do drastycznego, niekontrolowanego upadku, który wymusza nowe drastyczne zmiany systemowe” (na wzór władzy Chin nad swoimi poddanymi).

I tak w skrócie:

Dennis Meadows, który wzywał do wprowadzenia zrównoważonego rozwoju i na szeroką skalę interwencjonizmu państwowego nad systemem ekonomicznym, redukcji produkcji, konsumpcji i wydobycia, dziś mówi o redystrybucji zasobów przez rządy oraz wymuszenie drastyczne do ograniczanie konsumpcji. Należy w takim wypadku ustanowić bardziej niezależne instytucje, które będą mogły działać z pominięciem reguł demokracji a tym samym kontroli społecznej. Według Jørgena Randersa jedynymi organizacjami, które realizują skuteczną politykę i robią coś z tymi problemami jest komisja europejska i chiński rząd (którzy zasady demokracji mają w dupie). Proponuje więc wprowadzenie dyktatury (którym ma być m.in jeszcze bardziej autonomiczny panel ds. zmian klimatycznych IPCC), zwiększenie obciążeń podatkowych, kontrolę nad przepływem inwestycji oraz zwiększonej redystrybucji dóbr przez państwa. Następnie Neva Goodwin stwierdza iż potrzebujemy kultury z nowym rodzajem systemu ekonomicznego opartego na zasobach (surowcach) i  kontrolowane przez rządy z dala od konsumpcjonizmu! Lester Brown z kolei wskazuje na skumulowanie wszystkich kryzysów takich jak, populacja, zmiany klimatu, braki wody, żywności w bliżej nieokreślonym czasie już lub za 10-20 lat, którego następstwem będzie problem z żywnością i wodą! lekarstwem ma być…  kontynuacja walki ze zmianami klimatu, oraz wzrastającą populacją, (obcięcie emisji CO2 o 80% do 2020 (czyli o 30 lat szybciej niż zakłada to ONZ), ponieważ topi się Grenlandia), a Ian Johnson pracujący przez lata dla Banku Światowego mówi, że potrzebna jest nowa ekonomiczna zmiana paradygmatów. Chce rozłączyć konsumpcję od wzrostu ekonomicznego. Oznacza to oczywiście, że ludzie będą żyć w biedzie, na minimalnym poziomie egzystencji aby nie mogli konsumować, rozwijać rynków.

     Jest jeszcze inna znana organizacja, która promuje, jakby będąc zaznajomiona z planami Klubu Rzymskiego (co własnie tak jest) odnośnie zmiany podejścia w stosunku do konsumpcji i efektywniejszego życie.. w ubóstwie, a wszystko w otoczce walki ze zmianami klimatu i wstrętnym Co2 w roli raka ludzkości. Jest to WWF – Światowy Fundusz na rzecz Przyrody.

Ripsonar

————————————————————————————-

[0] – Klub Rzymski: Naszedł czas na raptowną zmianę systemową. z www.prisonplanet.pl.

[1] – http://www.prisonplanet.pl/nauka_i_technologia/pierwsza_globalna,p1131426441

[2] – http://pl.wikipedia.org/wiki/Zr%C3%B3wnowa%C5%BCony_rozw%C3%B3j

[3] – Tamże

[4] – http://www.prisonplanet.pl/nauka_i_technologia/pierwsza_globalna,p1131426441