Autor wielu poczytnych książek na temat zamachu na WTC z 2001 r.

Autor wielu poczytnych książek na temat zamachu na WTC z 2001 r.

Philipp Marshall – został zamordowany z powodu informacji zawartej w jego nowej książce nad którą pracował. Miał dowody na współpracę CIA z saudyjskim wywiadem i szkoleniu terrorystów, których później obciążyli wina za atak na Amerykę. Philipp Marshall, jego 14-letnia córka i 17-letni syn, zostali znalezieni zastrzeleni w ich własnym domu.

Jego kolega, były pracownik bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych, który brał udział w badaniu powiedział, że istnieją dowody potwierdzające udział CIA w śmierci Marshalla. Wykluczył on jednocześnie możliwość samobójstwa. Ekspert przedstawił dowody, że morderstwo zostało popełnione przez profesjonalistów.
Sąsiedzi byłego kapitana samolotu słyszeli strzały, choć na pistolet Philip Marshalla, z którego ten rzekomo miał zabić swoje dzieci i psa, był nałożony tłumik. Ponadto, były kapitan był praworęczny, ale jego śmiertelna rana znajdowała się po lewej stronie, w obszarze płata skroniowego.[1]

article-2275258-176A89CF000005DC-353_634x373

Marshall ze swoją 14 – letnią córka i 17 – letnim synem.

Więcej:

‚Marshall planned to expose CIA crimes’

http://wolna-polska.pl/wiadomosci/mowienie-prawdy-jest-zabojcze-zabito-pisarza-oskarzajacego-cia-o-zamachy-z-11-wrzesnia-2013-03

http://911blogger.com/news/2013-02-08/philip-marshall-911-author-and-two-children-found-dead-calif

O tym się nie mówi. Tajemnicze śmierci po atakach na World Trade Center za: Onet.pl.

Poniżej wycinki z artykułu, ponieważ boję się, by link nie znikł w czeluściach niebytu.

11 września 2001 roku. Jeden dzień, jedno wydarzenie, cztery historie osób, które miały widzieć i wiedzieć więcej. Swoich tez jednak nie obronią. Zmarli bowiem w różnych okolicznościach. Przypadek, a może celowe działanie, by usunąć niewygodnych? (…) Jaka była przyczyna śmierci Barry’ego Jenningsa? Czy dr David Graham został otruty? Czy Daniel Jowenko podjąłby się obrony swoich tez dot. zawalenia się budynku WTC 7? Co doprowadziło do katastrofy lotniczej, w której zginęła Beverly Eckert? (…)

20 listopada 2008 roku opublikowano raport końcowy NIST (National Institue of Standards and Technology) w tej sprawie. Czytamy w nim m.in. że pożar, który wybuchł w budynku WTC 7, był następstwem zanieczyszczeń w wyniku zawalenia się Wieży Północnej World Trade Center. Tymczasem na taśmach, które zarejestrowały zdarzenie, widać, że obiekt złożył się bardzo symetrycznie. Jeszcze w feralnym dniu, podczas wywiadu dla kanału ABC7, jeden z uratowanych – Barry Jennings – mówił o eksplozji, która miał mieć miejsce w czasie, gdy przebywał on na 23. piętrze w WTC 7.

– Usłyszałem ogromny wybuch – mówił wśród unoszących się tumanów kurzu. (…)

Ta­jem­ni­cą jest rów­nież to, co stało się z hal­lem bu­dyn­ku. Z re­la­cji Jen­ning­sa wy­ni­ka, że kiedy po­ja­wił się tam pierw­szy raz już po pierw­szym ataku sa­mo­lo­tu na Wieżę Pół­noc­ną, po­miesz­cze­nie było w sta­nie nie­mal nie­na­ru­szo­nym, w któ­rym znaj­do­wa­ło się kilka od­dzia­łów po­li­cji. Kiedy jed­nak po­ja­wił się tam drugi raz w mo­men­cie, gdy ra­to­wa­li go stra­ża­cy, nie po­tra­fił już tego miej­sca roz­po­znać, gdyż w ni­czym nie przy­po­mi­na­ło ono tego sprzed kil­ku­dzie­się­ciu minut.

To mia­ło­by, jego zda­niem, świad­czyć o eks­plo­zjach w bu­dyn­ku. – Ucie­ka­jąc, czu­łem jak stą­pam mię­dzy zwło­ka­mi – mówił Jen­nings, który póź­niej jed­nak się z tych słów wy­co­fał. (…)

Jen­nings nigdy tych pytań nie zada ani na nie od­po­wie. Zmarł w szpi­ta­lu w wieku 53 lat z przy­czyn dotąd nie­wy­ja­śnio­nych, nie­dłu­go przed pu­bli­ka­cją osta­tecz­nej wer­sji NIST, zgod­nie z którą bu­dy­nek WTC 7 runął w wy­ni­ku po­ża­ru po­wsta­łe­go wsku­tek za­nie­czysz­czeń po za­wa­le­niu się Wieży Pół­noc­nej. Co było przy­czy­ną śmier­ci ko­or­dy­na­to­ra ds. sy­tu­acji wy­jąt­ko­wych? Tego do dziś nie wia­do­mo. Hi­sto­ria ta zo­sta­ła owia­na ta­jem­ni­cą.

Głośny film młodego reżysera

Jen­nings pu­blicz­nie po­dzie­lił się swo­imi do­świad­cze­nia­mi z re­por­te­rem BBC jesz­cze w dniu ataku na WTC, a także w 2007 roku pod­czas dłu­gie­go wy­wia­du dla Dy­la­na Avery’ego, który miał zo­stać wy­ko­rzy­sta­ny do bar­dzo po­pu­lar­ne­go do­ku­men­tu „Loose Chan­ge Final Cut”. Ten uka­zał się w tym samym roku (wcze­śniej­sze wer­sje są z 2005 i 2006 roku, a zatem ich pu­bli­ka­cja miała miej­sce przed roz­mo­wą re­ży­se­ra z męż­czy­zną). Póź­niej jed­nak, jak Avery wie­lo­krot­nie pod­kre­ślał, jego roz­mów­ca pro­sił, aby w osta­tecz­nej wer­sji nie uwzględ­niać na­grań ze wzglę­du na kło­po­ty w pracy i po­czu­cie za­gro­że­nia życia jego ro­dzi­ny.(…)

Tym­cza­sem BBC upu­blicz­ni­ło swój wy­wiad z bo­ha­te­rem zda­rzeń z 11 wrze­śnia 2001 roku w pro­gra­mie „Trze­cia Wieża” („The Third Tower”). Treść roz­mo­wy jed­nak rze­ko­mo obala to, co Jen­nings póź­niej mówił Avery’emu. Ten, aby po­twier­dzić wia­ry­god­ność swo­je­go ma­te­ria­łu, po­czuł się w obo­wiąz­ku, aby opu­bli­ko­wać go w ca­ło­ści, mimo wcze­śniej­szych próśb świad­ka wy­da­rzeń WTC, by tego nie robił.

Wkrót­ce potem Jen­nings zmarł. Ktoś się ze­mścił? Zda­niem zwo­len­ni­ków teo­rii spi­sko­wych, był nie­wy­god­nym świad­kiem wy­da­rzeń w WTC 7 i mógł oba­lić teo­rię twór­ców ra­por­tu, zgod­nie z którą obiekt był pierw­szym i je­dy­nym (nie li­cząc Bliź­nia­czych Wież, w które ude­rzy­ły sa­mo­lo­ty, a które, zda­niem wielu, za­wa­li­ły się po wtór­nych eks­plo­zjach), wie­żow­cem o kon­struk­cji żel­be­to­wej, po­wa­lo­nym przez pożar.

Głuchy telefon

Avery nie dał za wy­gra­ną i po­sta­no­wił wy­na­jąć pry­wat­ne­go de­tek­ty­wa, aby zba­dał śmierć Jen­ning­sa w celu osta­tecz­ne­go wy­ja­śnie­nia spra­wy i jed­no­cze­snej chęci „od­da­nia ho­no­rów dziel­ne­mu Ame­ry­ka­ni­no­wi”. Szu­ka­ją­cy ro­dzi­ny zmar­łe­go de­tek­tyw po ty­go­dniu pracy od­na­lazł dom, w któ­rym mieli miesz­kać naj­bliż­si Jen­ning­sa. Bu­dy­nek zo­stał wy­sta­wio­ny na sprze­daż, a tego gdzie znaj­du­ją się bli­scy pra­cow­ni­ka WTC 7 – do dziś nie wia­do­mo. Tak samo nie wia­do­mo, dla­cze­go de­tek­tyw zde­cy­do­wał się oddać Avery’emu pie­nią­dze i pro­sił, by nigdy wię­cej się z nim nie kon­tak­to­wać.

Zdeklarowanym zwolennikiem teorii, zgodnie z którą to eksplozje w WTC 7 przyczyniły się do zawalenia budynku, był również Daniel Jowenko.

– Warto zwrócić uwagę, że to najpierw dół opada, a nie góra budynku. W tym miejscu umieszczono ładunki. Wysadzono kolumny, a następnie całość runęła. Doszło do kontrolowanej detonacji. Jestem o tym przekonany. To była robota zawodowców – ekspert ds. ładunków wybuchowych nie miał wątpliwości. Co ciekawe, Holender przyznał, że nie wiedział wcześniej, że pytający go dziennikarz pokazuje mu obrazy walącego się budynku WTC 7.

Doszło do kontrolowanej detonacji. Jestem o tym przekonany. To była robota zawodowców

– Daniel Jowenko, ekspert ds. ładunków wybuchowych

(…)  czerwcu 2009 roku zginął bowiem w wypadku samochodowym na lokalnej drodze w Holandii. (…)

Niewygodni?

Jennings zmarł w wieku 53 lat niedługo przed publikacją oficjalnego raportu końcowego NIST m.in. w sprawie budynku WTC 7, Jowenko z kolei zginął w wypadku samochodowym, nie zdążył obronić swojej śmiałej tezy o kontrolowanej detonacji obiektu. Mających odmienne zdanie niż głosi oficjalna wykładnia ws. zamachów z 11 września, było jednak jeszcze więcej. (…)

Z kolei Beverly Eckert straciła w atakach męża, który był wówczas w jednej z wież, kiedy ta runęła w dół. Kobieta za wszelką cenę chciała poznać prawdę. (…)

– Chciałabym wiedzieć, jak to się stało, że nasz system bezpieczeństwa narodowego okazał się tak zawodny? Dlaczego dwa 110-piętrowe drapacze chmur mogły zawalić się w ciągu dwóch godzin? Jeśli nie dowiemy się, co poszło nie tak, będzie i następny raz. Zamiast trzech tysięcy, zginąć może dziesięć tysięcy osób. Co wtedy powie Kongres?

– Zwracam się więc do Kongresu, wielkiego biznesu i wszystkich tych, którzy spiskowali w celu odwrócenia uwagi od niepowodzeń rządu i sektora prywatnego: życie mojego męża było bezcenne, a ja nie pozwolę, by jego śmierć pozostała bez znaczenia. Mojego milczenia nie można kupić – grzmiała Eckert, która odmówiła przyjęcia odszkodowania, a na początku lutego 2009 roku spotkała się nawet z prezydentem Barackiem Obamą.

Świat jednak nigdy się nie dowie, co prezydent USA powiedział kobiecie podczas spotkania w cztery oczy. Niecały tydzień później, 12 lutego kobieta zginęła w katastrofie lotniczej. Mimo że samolot posiadał aż trzy systemy chroniące skrzydła przed zamarznięciem, media głównego nurtu uznały, że to lód na skrzydłach doprowadził do katastrofy. Nie wszyscy są jednak do tej wersji przekonani.

Ripsonar

[1] Nowe informacje w sprawie tragicznej i tajemniczej śmierci człowieka, badającego ataki z 11 września (zmianynaziemi.pl)