Źródło: internet

Źródło: internet

ONZ w ramach Nowego Porządku Światowego używane jest do niszczenia wartości narodowych, kulturowych i religijnych.

1919 – Pierwsza próba ustanowienia agentury globalizmu pt.  Liga Narodów.  Świat jednak wtedy do tego nie dojrzał. Nawet USA nie ratyfikowała członkostwa w tej organizacji. Dopiero II WŚ dała podwali pod idee instytucji globalnej.

Zamieszczam świetnie opracowany materiał ze strony pt: ligaswiata.blogspot.com pt: „UNESCO, ONZ, Degrowth, NSSM 200 : Budowa NWO„. (Polecam zapoznac się z całym artykułem!)

ONZ od początku lat 90-tych wraz z ogłoszeniem karty ziemi weszło na drogę budowy światowego reżimu mającego wprowadzić drastyczne rozwiązania redystrybucji dóbr pod pretekstem wyrównywania poziomu życia na całym świecie. Ta forma naukowego socjalizmu zakłada deindustrializację świata zachodniego i przetransferowanie jego dóbr, metod produkcji, zakładów pracy, technologii itd na cały świat. Celem takiej polityki jest stworzenie sieci współzależnych ośrodków produkcyjnych, które nie są skupione na terenie jednego państwa, pozbawiając w ten sposób państwa narodowe bezpieczeństwa i niezależności.

Obecnie ONZ opublikowało raport zakładający drastyczne przyspieszenie całego procesu.
Implementacja pierwszej industrialnej rewolucji trwała 70-100 lat przy czym w wielu częściach świata nadal mamy do czynienia z olbrzymim zacofaniem technologicznym.

Teraz ONZ chce przeprowadzić drugą rewolucję industrialną w przeciągu 30-40 lat, niszcząc doszczętnie obecne formy systemu industrialnego opartego na paliwach kopalnych, wolnym rynku i społecznym zapotrzebowaniu. Link do dokumentu: LINK

ONZ Opisując projekt “World Economic and Social Survey 2011:
The Great Green Technological Transformation” pisze na swojej stronie internetowej:

“Aby sprostać celom zwalczania ubóstwa i ochrony środowiska, World Economic and Social Survey 2011 wzywa do pełnego przekształcenia technologii, na której oparte są gospodarcze formy działalności człowieka.” […] „Wielka zielona technologiczna transformacja”, za którą się opowiada musiała by być ukończona w ciągu najbliższych 30 – 40 lat, to jest dwa razy szybciej, niż miało to miejsce podczas poprzednich wielkich technologicznych przemian. Ze względu na ograniczone ramy czasowe, rządy będą musiały odegrać bardziej aktywną i stymulującą rolę w przyspieszaniu transformacji ku zielonemu przetwarzaniu energii.”

Dalej dokument określa przyczyny takiej transformacji. ONZ zakłada, że obecnie jest zbyt dużo ludzi, którzy konsumują zbyt dużo zasobów i energii, wytwarzając zanieczyszczenia i degradując środowisko. ONZ zakłada wzrost populacji ziemi a wraz z nim wzrost konsumpcji mimo, że większość demografów mówi obecnie o demograficznej implozji i wymieraniu świata.

Panel dyskusyjny OBWE ds zmian demograficznych z 20 czerwca 2011:

Jak możemy przeczytać w dokumencie rozpatrywany jest również scenariusz redukcji populacji dla rozwiązania tego problemu:

str 3 “Ograniczenie wzrostu populacji może być inną opcją, ale może to być lepiej zrealizowane poprzez poprawę standardów życia. Ograniczenie zużycia nieodnawialnych źródeł energii, wykorzystanie zasobów, redukcja odpadów i zanieczyszczeń, odwrócenie procesów degradacji ziemi i strat różnorodności biologicznej są kluczem do ekologizacji gospodarki.”

ONZ zakłada, że obecne modele konsumpcji są złe, tzw zachodni model życia jest czymś nieodpowiednim i należy go zmienić na modele bardziej przyjazne środowisku. Aby to zrobić ONZ chce zmusić zachodni świat do ograniczania konsumpcji, szykując tym samym pełną destabilizację obecnej w miarę wolnej gospodarki, deindustrializację i siłową konwersję ku nowym systemom ekonomicznym, społecznym i ustrojowym.

str 6 dokumentu “Według bardziej ostrożnego scenariusza, stężenia CO2 powinny być ustabilizowane na poziomie 450 części na milion, korzystanie z paliw kopalnych, będzie musiało spaść o 80 procent do połowy wieku. Zmniejszenie zużycia energii i emisji gazów cieplarnianych związanych z rosnącą i coraz bardziej zatłoczoną miejską populacją będzie wymagać drastycznych zmian wzorców konsumpcyjnych, systemów transportu, budownictwa mieszkaniowego i infrastruktury budowlanej oraz systemów wodnych i sanitarnych.”

str 11 “Kompleksowa globalna transformacja energetyczna jest pilnie potrzebna w celu zapobieżenia poważnej katastrofie planetarnej.” […] ”Poprzednie duże zmiany w systemach wytwarzania energii trwały od 70 do 100 lat. O wiele bardziej drastyczna poprawa w efektywności energetycznej i przyspieszenie ku produkcji zrównoważonej energii będzie zatem wymagane, jeśli katastrofalne szkody związane ze zmianami klimatu miały by być odwrócone.”

str 14 “ World Economic and Social Survey 2011” szacuje, że limity emisji mogły by być określone jako ekwiwalent konsumpcji energii na poziomie 70 gigadżuli na mieszkańca rocznie, co oznacza, że przeciętny Europejczyk będzie musiał ograniczyć obecne zużycie energii o połowę a przeciętny mieszkaniec Stanów Zjednoczonych Ameryki o około trzy czwarte. Obywatele większości krajów rozwijających się wciąż będą mogli znacząco zwiększyć średnie zużycie energii przez pewien okres czasu.“

Kampania „Planopolis”:

Żaden normalny obywatel z pewnością nie zaakceptuje dobrowolnie sytuacji, w której będzie korzystał ze światła co drugi dzień, lub jeździł samochodem co jakiś czas. W Polsce w której średnie zużycie energii na obywatela wynosi około 100 gigadżuli, taki scenariusz w najlepszym wypadku zakładał by redukcję zużycia energii o około 30% na osobę. Oznaczało by to stagnację w rozwoju i zwinięcie około 30% rynku. Polityka ONZ mówi o zmianach wzorców zachowań, czyli poprzez podatki a co za tym idzie wzrosty cen energii, produktów i usług ludzie będą zmuszeni od oszczędnego życia, czy po prostu życia w biedzie. W dokumencie zakłada się 100 procentowy wzrost cen energii w europie zachodniej, natomiast dla ameryki 150 procentowy. Jest to oczywiście bardzo wyważona ocena zważywszy na fakt, że wiele krajów zachodniej europy zużywa około 250 gigadżuli a USA około 330 gigadżuli. Dokładne dane o zużyciu energii na mieszkańca: LINK

Proces przejścia na tzw „zieloną technologię” wg ONZu nie ma być ekspresją wolnego rynku i pomysłowości jednostek. ONZ zakłada ustanowienie technologicznego reżimu decydującego o tym co ma być produkowane i jakie technologie rozwijane. Zakłada się naruszanie/zmianę zasad redystrybucji praw intelektualnych, technologii, opracowań naukowych etc. Reżim obejmujący cały świat ma mieć możliwość decydowania jakie technologie i ścieżki rozwoju mają być rozwijane w danych obszarach świata, co naruszy wolnorynkowy charakter rozwoju.

str 9 “Technologiczna zmiana to proces kumulatywny, obarczony niepewnością co do kierunku i wyników. Historia sugeruje również, że nie istnieje proste narzędzie za pomocą którego można dokonać transformacji metod produkcji i konsumpcji. Zmiany w świecie dominujących technologii doprowadzą do znaczących zmian w strukturze społecznej, instytucjach rynku, warunków mieszkaniowych i stylu życia.

Nieuchronnie radykalne zmiany technologiczne będą miały silny dystrybutywny efekt pomiędzy krajami i wewnątrz krajów. Niektóre kraje i grupy odczują negatywny wpływ zmniejszającego się popytu na ich produkty i zasoby. Z drugiej strony, kraje, które nadążą za projektami badawczo-rozwojowymi i zarządzaniem w celu generowania nowych rozwiązań z resztą gospodarki będą w stanie lepiej dotrzymać kroku nowym technologicznym trendom, zdobywając doświadczenie, bogactwo i dobrobyt.”
str 25 “Trwałe zwiększenie i reformy międzynarodowej współpracy oraz finansowanie są wymagane dla osiągnięcia światowej rewolucji technologicznej. Skalowanie w górę i reformy wymagają działań w trzech obszarach. Po pierwsze, międzynarodowy reżim współdzielenia zielonych technologii będzie musiał być wprowadzony w celu ułatwienia transferu technologii i rozwoju w krajach rozwijających się. Będzie to obejmować korzystanie z szerszego zestawu narzędzi w zakresie własności intelektualnej i wielostronnej polityki handlowej. Po drugie niezbędnym jest, zapewnienie odpowiedniego finansowania rozwoju i budowania przestrzeni w polityce w celu zachęcenia krajów rozwijających się dla podjęcia wysiłków na rzecz modernizacji technologii produkcji w kierunku ochrony środowiska naturalnego. Po trzecie, międzynarodowe zarządzanie i współpraca muszą zostać zmodernizowane.”

str 7 ”Po pierwsze, proces będzie się odbywał w określonym i ograniczonym czasie. Biorąc pod uwagę istniejące presje na nasz ekosystem, cel musiałby być osiągnięty w ciągu najbliższych trzech do czterech dekad-wyzwanie ogromne, zważywszy, że rozpowszechnienie technologii jest procesem powolnym. Poprzednie technologiczne rewolucje zazwyczaj wymagały znacznie dłuższych okresów czasu niż obecnie dostępny czas dla realizacji wymaganej technologicznej zielonej rewolucji.”

str 9  Największy postęp w rozwoju technologicznego potencjału i jego aplikacji będzie musiał wystąpić w krajach rozwijających się, gdzie unowocześnienia technologiczne wymagają zmian strukturalnych w produkcji. Zdolność gospodarki do generowania nowych, dynamicznych działań jest kluczem do zrównoważonego rozwoju. Ze względu na potrzebę zmian w procesach produkcyjnych mających na celu utrzymanie długoterminowego wzrostu, rządy muszą uruchomić politykę ułatwiającą wprowadzanie tych zmian. Może to obejmować to co austriacki ekonomista Joseph Schumpeter nazywał „kreatywną destrukcją”: budowaniem nowych form działalności gospodarczej w celu zastąpienia starszych, mniej wydajnych form. Selektywne inwestycje, polityka względem przemysłu i techniki staną się istotne dla wszystkich krajów promujących zrównoważony rozwój.”

str 28 “Globalne możliwości zarządzania muszą zostać wzmocnione.
Proponowane przekształcenie narodowych wysiłków na rzecz rozwoju i wzmacniania międzynarodowych zobowiązań w dziedzinie rozwoju technologicznego i współpracy, pomocy zewnętrznej, finansowania inwestycji i zasad handlu będzie wymagać silniejszych mechanizmów globalnego zarządzania i koordynacji. W ciągu najbliższych trzech do czterech dekad, wszystkie te wysiłki muszą się „zsumować” aby osiągnąć to, co dzisiaj wydaje się być zestawem niemal nieosiągalnych celów, w tym obniżenie emisji dwutlenku węgla w przeliczeniu na mieszkańca prawie o trzy czwarte i zwalczenie ubóstwa, co będzie wymagało prawie dziesięciokrotnego zwiększenia dostępności nowoczesnych źródeł energii, przede wszystkim w krajach obecnie zaliczanych do biednych.”

str 25 “Nowy międzynarodowy reżim powinien umożliwić dostęp do specjalnych i różnych nowych technologii w oparciu o poziom rozwoju państw.”

ONZ planuje obecnie zrealizować program dokładnie opisany przez obecnego doradcę Obamy ds technologii w Białym Domu- Johna P. Holdrena. W swojej książce pt. „Ecoscience” pisał dokładnie o takim reżimie, którego realnym celem ma być zablokowanie rozwoju, deindustrailizacja, i przede wszystkim depopulacja świata.

Jak to ujął Dr. Webster G. Tarpley, opisując dzieło Holdrena:

“Aby to zrealizować pisze [Holdren] o międzynarodowym monstrum, które nazywa „Planetarnym Reżimem”. To oznacza światowe imperium, międzynarodowy rząd światowy, który miał by kontrolować wszystkie aspekty życia ludzkiego na ziemi. Pisze o globalnej izbie gmin, która decydowała by o wszystkim co dotyczy powietrza, ziemi i oceanów. Te obszary były by tematem ponadnarodowej regulacji. […] To było by jak IMF na sterydach, tyle że zamiast ekonomi dotyczyło by wszystkiego. Temperatury w twoim domu, rodzaju samochodu jaki posiadasz, ile masz jeść, czy możesz posiadać zwierzęta i każdego innego najmniejszego aspektu życia. […] On nienawidzi naukę i technologie, chce je limitować. Uważa je za zagrożenie dla porządku społecznego i dla podobnych sobie szaleńców. Chce stworzyć sąd naukowy, który by decydował o tym jakie wynalazki były by dopuszczone do realizacji a które miały by być zakazane. To jest nie do pomyślenia. To by doprowadziło do zatrzymania ludzkiego postępu i  doprowadziło do stagnacji i ruiny, która nigdy by się nie skończyła.”

Wyżej opisany plan opublikowany przez ONZ jest planem socjalistycznego światowego rządu, który sprawuje swoją władzę poprzez kontrolę procesów rozwoju, produkcji, aktywności ekonomicznej. Jest to dokładnie ten sam model który stosował blok sowiecki i każdy kto ma więcej niż 30 lat powinien dobrze pamiętać czym się kończy reglamentacja technologii, ograniczanie wolnego rynku i indywidualnej produktywności. Jest to przepis na koszmar i powrót do najgorszych korzeni socjalizmu. Pierwsza sterowana rewolucja przemysłowa w Rosji i Chinach kosztowała życie ponad 100 milionów ludzi. Ten sam model siłowego raptownego rozwoju na skalę światową będzie największą katastrofą jaką widział świat, tym bardziej, że obecnie jesteśmy świadkami światowej depresji.

UNESCO

Za link

Siedziba UNESCO

UNESCO – czyli United Nation Educational Scientific and Cultural Organization jest jedna z broni ONZ. Zanim przedstawię dowody nikt nie zastanawiał eis czemu – jeżeli to tak dobra instytucja USA wycofała się z niego w 1984 roku za prezydentury Regana uważając ją za antyamerykańską?! Dziwne…

Czym jest w takim razie UNESCO? Ma przygotować młode pokolenie do przyjęcia światowego systemu. W piśmie wydanym przez UNESCO pt. „Toward Word Undersanding” (Ku zrozumieniu Świata)  stwierdza się, iż:

„dzieci muszą być ukształtowane według obywatelstwa światowego, aby ich patrzenie na świat było podstawą do utworzenia rządu światowego” (1)

Powtórnie zamieszczam świetnie opracowany materiał ze strony pt: ligaswiata.blogspot.com pt: „UNESCO, ONZ, Degrowth, NSSM 200 : Budowa NWO„.

Czym jest UNESCO? Coraz częściej widzimy jego logo to tu, to tam, przy okazji zbiórek pieniędzy na cele charytatywne, na pomoc ludziom

Juliana Huxley

Juliana Huxley (wiećej patrz TU)

w afryce itd. Typowy Polak ma jakieś pojęcie na temat tej organizacji, najczęściej pozytywne. Mało kto zdaje sobie sprawę z faktu, iż jest to jedna z najniebezpieczniejszych organizacji na świecie, której celem jest ubezwłasnowolnienie wszystkich ludzi na naszej planecie i stworzenie jednego totalitarnego światowego rządu.

Aby zrozumieć dokładnie czym jest UNESCO publikujemy tłumaczenia wybranych fragmentów książki “UNESCO, jego cel i jego filozofia.” napisanej w 1946 roku przez założyciela tej organizacji Juliana Huxleya.

s 6 i 7. “…Istotne jest, aby UNESCO przyjęło ewolucyjne podejście. Jeśli tego nie uczyni, jego filozofia będzie błędna. Oraz powinien być przyjęty Humanizm. Będziemy uzasadnić to twierdzenie w dalszej części. Tutaj jedynie dla przypomnienia wspomnimy, że w ostatnich kilku dekadach stało się możliwe opracowanie rozszerzonej lub ogólnej teorii ewolucji, która może zapewnić niezbędną intelektualną bazę dla nowoczesnego humanizmu. Nie tylko pokazuje nam miejsce człowieka w przyrodzie i jego relacje z resztą fenomenów wszechświata, nie tylko daje nam opis różnych rodzajów ewolucji i różnych trendów i kierunków w nich, ale pozwala nam odróżniać, pożądane od niepożądanych tendencji, i do wykazania istnienia postępu w kosmosie.
I w końcu pokazuje nam człowieka, który jest teraz jedynym powiernikiem dalszego ewolucyjnego rozwoju, i daje nam ważne wskazówki co do kursów, których powinien unikać i tych, do których powinien dążyć jeśli chce osiągnąć ten postęp…W ten sposób główną filozofią UNESCO powinien być naukowy światowy humanizm, o globalnym zasięgu i z ewolucyjnym podejściem. Jakie są dalsze konsekwencje, praktyczne jak i teoretyczne, takiego podejścia? …”

s 9. “…Nie oznacza to, że wrodzone psychiczne siły człowieka nie mogłyby być usprawnione. Na pewno można je poprawić (przypuszczalnie przez dobór naturalny) tak jak w najwcześniejszych etapach, od człowieka pekińskiego przez neandertalczyków do naszego gatunku; jeśli świadomie zgodzimy się na takie działania, to z pewnością nasz gatunek mógłby zostać udoskonalony poprzez celowe działania eugeniczne. Tymczasem jednak, to w organizacji społecznej, w maszynach, w ideach, najczęściej przejawia się ewolucja człowieka.” (zakłada się tu celowe działania  mutacji/hodowli gatunku ludzkiego, w dalszej części będzie to bardziej namacalne)

s 10. “…Rzeczywiście, materializm dialektyczny (kierunek filozoficzny zapoczątkowany w II poł. XIX wieku przez Karola Marksa i Fryderyka Engelsa, a następnie rozwinięty przez W. I. Lenina, Lwa Trockiego i Różę Luksemburg) był pierwszą radykalną próbą stworzenia filozofii ewolucyjnej. Niestety, była ona oparta wyłącznie na zasadach społecznej ewolucji w przeciwieństwie do biologicznego aspektu. W każdym razie została podjęta zbyt wcześnie, przed analizą faktów które byłyby odpowiednie do wsparcia budowy tak ogromnej struktury. Dziś jest już możliwa, przynajmniej w założeniach, budowa kompleksowej filozofii ewolucji; a wiele z jej wniosków zostanie ujętych w formułowaniu filozofii UNESCO.” (idee komunizmu/socjalizmu, które przez swoją filozofię doprowadziły do śmierci w samych tylko Chinach i Rosji ponad 100 mln osób są wg Huxleya dobre, ale wymagają uwzględnienia aspektu biologicznego.)

s 11. “…Ponownie, nawet wiedza która wydaje się całkowitym dobrem dla społeczeństwa może być stosowana w taki sposób, że nie wspiera postępu. Dlatego też postęp nauk medycznych, może zwiększyć liczbę ludzi w danym obszarze, ale obniżyć jakość życia lub możliwości korzystania z życia; A jeśli tak, to w świetle naszego podstawowego ewolucyjnego kryterium, jest to złe. Powinniśmy zrozumieć raz jeszcze, potrzebę realizacji polityki Unesco w równowadze między wieloma dziedzinami. W tym przypadku, polityka Unesco musiałby obejmować: oprócz zastosowania wiedzy medycznej, badania wydajności produkcji rolnej (erozja gleby, mechanizacji itp.) oraz pomocy społecznej, również zapewnienie placówek realizujących politykę kontroli urodzeń .” (dla niezorientowanych, polityka kontroli urodzeń jest to budowa klinik aborcyjnych.)

s 12. “…W ogóle, Unesco musi wciąż badać swoją politykę w odniesieniu do kryterium postępu ewolucyjnego. Centralnym konfliktem naszych czasów jest, ten pomiędzy nacjonalizmem (państwami narodowymi) i internacjonalizmem (jednym globalnym państwem), między pojęciem wielu suwerenności i suwerennością jednego świata. Tutaj ewolucyjny sprawdzian daje nam jednoznaczną odpowiedź. Kluczem do postępu człowieka, który w charakterystyczny sposób przyspieszył postęp ewolucyjny człowieka w aspekcie społecznym i nadał mu wyższe i bardziej satysfakcjonujące cele, jest fakt, kumulacji tradycji. Istnienie wspólnej puli idei, które się wzajemnie napędzają i rozwijają dając możliwość ewoluowania. Ten fakt miał bezpośredni wpływ na tworzenie modelu organizacji społecznej, który jest głównym czynnikiem postępu człowieka w jego ograniczonych ramach.”…

“Moralność UNESCO jest tym samym jasna. Zadaniem nałożonym na niego jest promowanie/wspieranie pokoju i bezpieczeństwa, zadanie to jednak nie może być w pełni zrealizowane poprzez edukację, naukę i kulturę. Należy rozważyć jakąś formę światowej jedności politycznej, poprzez jeden rząd światowy, albo inną formę, gwarantującą pokój na świecie….w programie edukacyjnym UNESCO może podkreślić potrzebę ostatecznej jedności politycznej świata i zapoznać ludzi wszystkich narodów z implikacjami oddania pełnej suwerenności poszczególnych narodów do organizacji światowej” (tu autor ewidentnie chce promować i wspierać myśl, aby świat zjednoczył się w jeden ponadnarodowy system, oznacza to w konsekwencji śmierć państw narodowych.)

s 14. “…Niech Unesco ma jasny umysł na ten temat. Ilość ma znaczenie, ale jako środek; podstawą jest jakość. Prawdą jest, że nie można prowadzić nowoczesnej cywilizacji w populacji wielkości plemienia Buszmenów, podobnie jak nie wykształcą w organizmie wielkości ameby procesy umysłowe wyższego rzędu takie jak u ssaków naczelnych…Istnieje jednak, optymalny zakres wielkości dla każdego człowieka, organizacji, organizmu…Podobnie, istnieje optymalny zakres dla ludzkiej gęstość zaludnienia, oraz całej populacji na świecie.” (tu autor sugeruje kontrolę populacji świata, temat ten ciągnie się właściwie przez całą książkę)

s 15. “…Unesco kompletne odpiera wszystkie prace, jak te heglowskiej filozofii, faszyzmu lub nazizmu, które utrzymują, że państwo jest w jakiś sposób wyższą wartością niż indywidualne osoby, a ludzie istnieją tylko lub przede wszystkim dla państwa. Z drugiej strony, zrozumieliśmy, że ewolucja człowieka, choć jest naturalną kontynuacją reszty życia, jest zupełnie innym procesem, działającym głównie na zasadzie metody kumulacji społecznej tradycji i objawia się przede wszystkim w rozwoju społeczeństw…I tu od razu staje się oczywista teza że indywidualizm wyzbyty z wszelkich restrykcji, jest równie błędny. Jednostka ludzka znaczy znacznie mniej w izolacji; uzyskuje wartość jedynie w relacji do jakiejś formy społeczności.” (tzn. tak… faszyzm i komunizm jest zły, ale jednak miał dobre podstawy, nie powinno nas to dziwić. Wielu eks-faszystów przewodziło organizacji Narodów Zjednoczonych jednym z nich dla przykładu był Kurt Waldheim)

…“Szczególną uwagę UNESCO powinno poświęcić problemowi budowy jednolitej puli tradycji gatunku ludzkiego…Należy jednak również ostatecznie stworzyć jednolity wspólny światopogląd i wspólny zbiór celów ludzkości. Będzie to najnowsza część zadania UNESCO, zjednoczenie umysłów na całym świecie.” (konkluzją tego ustępu jest stworzenie jednej światowej świadomości, przez niektóre organizacje określane jako świadomość roju)       

s 19.”…Fakt zróżnicowania ludzi implikuje kolejne zadania dla UNESCO. Należy wspierać badania różnych typów psycho-fizycznych. Prace naukowe zostały rozpoczęte przez takich badaczy jak Kretschmer, Draper i Sheldon, ale muszą być znacznie rozszerzone zanim jakiekolwiek generalizacje/koncepcje będą z nich wyciągnięte… Efekty tych prac powinny ułatwić, określanie jakie typy osób powinny zostać wykluczone z zajmowania niektórych rodzajów pozycji. Takie uogólnienia pozwolą nam lepiej zrozumieć różnice natury ludzkiej, i w ten sposób umożliwią nam poprawne opisanie ludzi z tego lub z innego typu.”…”Tak więc wydaje się już jasne, że fanatycy i nadgorliwi moraliści, są na ogół z typu astenicznego. I czas z pewnością nadejdzie, gdy będziemy mogli być bardziej precyzyjni by powiedzieć, że zwłaszcza specyficzny podtyp asteniczny ma zdecydowanie skłonność do zbyt rygorystycznego moralizowania, w zależności od przesadnego kompleksu winy, w połączeniu z tendencją do introwersji, I w związku z tym, ludziom tego typu nie powinno się zezwolić na to, by byli arbitrami moralności, lub by nie byli w żaden sposób odpowiedzialni za karanie przestępców.” s 20. “…Nie oznacza to oczywiście, że UNESCO powinno dążyć do etykietowania, wartościowania lub tyranizowania ludzkości.

Oznacza to, że powinno się zachęcać do wszystkich badań i wszystkich metod, które mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia, odpowiednim ludziom należytej pracy. Celem jest zapewnienie pracy odpowiadającej temperamentowi i umiejętnościom, przy jednoczesnym zapewnieniu, że społeczeństwo nie jest przeciążone ludźmi na nieadekwatnych stanowiskach, które co gorsza, mogą takie stanowiska nadużywać. Biologiczna nierówność jest oczywiście faktem i opoką, na której planuje się wszystkie działania eugeniczne.”

…”W tej chwili, jest wysoce prawdopodobne, że wpływ cywilizacji na człowieka jest dysgeniczny zamiast eugeniczny; w każdym razie wydaje się, że ciężar genetycznej głupoty, słabości fizycznej, psychicznej niestabilności i skłonności do chorób, które już istnieją w gatunku ludzkim, okażą się zbyt dużym obciążeniem dla prawdziwego postępu, który należy osiągnąć. Tak więc nawet jeśli prawdą jest, że stworzenie radykalnej polityki eugenicznej będzie przez wiele lat politycznie i psychologicznie niemożliwe, to będzie ważne dla UNESCO, aby problem eugeniki był badany z najwyższą starannością. Aby opinia publiczna była informowana o kwestiach eugenicznych tak, że to co teraz jest nie do pomyślenia, będzie można zrealizować w przyszłości.” (Tutaj opisana jest dalsza kategoryzacja obywateli, i w przyszłości modyfikacja człowieka poprzez eugenikę aby posiadał pożądane cechy. Huxley pisze tutaj również o problemie wdrożenia takiej polityki oficjalnie ze względu na negatywne konotacje z reżimem Hitlera. Należy tutaj wspomnieć że twórcą eugeniki nie był żaden Niemiec. Był to koncept opracowany i spopularyzowany na zachodzie przez Francisa Galtona, kuzyna Darwina, na długo przed wdrożeniem polityki czystości rasowej w trzeciej rzeszy. Co więcej największym promotorem tego konceptu w samych Niemczech była Fundacja Rokefelera, która ufundowała “Instytutu Antropologii Cesarza Wilhelma w Berlinie” skąd pochodzili tacy ludzie jak Mengele.

s 26.”…główną troską Rady Powierniczej i części Rady Gospodarczej i Społecznej, będzie zajęcie się społecznościami, które nie potrafią same sobą rządzić.”  (czy chodzi może o kontynent Afryki?)

s 27 “…Nie ma żadnej innej agencji stawiającej sobie za wyzwanie tak wiele ważnych zastosowań nauki, jak np dyscyplinowanie umysłu do produkcji tzw przeżyć mistycznych i innych wysokich przeżyć duchowych, lub np zastosowanie psychologii do technik rządzenia, lub do zapobiegania nadużyciom w demokracji.”

s 27 “…I trzeci cel UNESCO, choć być może najtrudniejszy i najważniejszy, jest związany z zastosowaniem oddziaływania nauki i sztuki, na ogólnej skali wartości, tak aby zapewnić odpowiednią ilość i szybkość aplikacji w każdej dziedzinie. Jeśli takie zadanie było by wykonane w sposób zadowalający, i jeśli wnioski zostały uwzględnione przy dalszych pracach, to stanowiły by jeden z najważniejszych wkładów do odkrycia i realizacji pożądanego kierunku ewolucji człowieka, innymi słowy, prawdziwego dobra człowieka.”

s 36 “…Jako jeden z przykładów, możemy podać to, co jest obecnie znane jako parapsychologia; badania nad nietypowymi i w tej chwili, naukowo niewytłumaczalnymi właściwościami umysłu, takimi jak poza-zmysłowa percepcja różnego rodzaju. Żmudne badania jednego bądź dwóch pracowników naukowych w tej niepopularnej dziedzinie, wykazały jakiś poziom realności, nie tylko poznania pozazmysłowego/telepatii/jasnowidzenia ale również przeczuwania przyszłości. Jest pilnym zadaniem, dokładne zbadanie tych zjawisk, tak aby stworzyć nowe i bardziej wszechstronne ramy wiedzy naukowej wokół tej problematyki.”…
„Albo biorąc nieco inny przykład, zadziwiającej kontroli jaką hinduscy jogini i inni mistycy, poprzez wykorzystywanie  opracowanych technik i ćwiczeń, są w stanie wywrzeć na swoich ciałach i umysłach. Ogólne fakty są niezaprzeczalne; ale ani fizjologiczne ani psychologiczne mechanizmy, z naukowego punktu widzenia są zrozumiałe. Wydaje się pożądane, aby przeprowadzić badania tych zjawisk przez przeszkolonych fizjologów i psychologów, którzy byliby nawet sami chętni do poddania się szkoleniu. Nie każdy będzie przygotowany do tak długiego doświadczenia; Ale wyniki badań powinny mieć dla nas najwyższą wartość, nie tylko w poszerzaniu naszej wiedzy naukowej, ale w podejmowaniu działań mających na celu zwiększanie zadowolenia duchowego tzw doświadczenia mistycznego i udostępnianiu go mężczyznom i kobietom we wszystkich krajach.
(telepatia, jasnowidzenie, telekineza jako zadania UNESCO? Nie powinno nas to dziwić. Dla zrozumienia jaki system filozoficzny i religijny funkcjonuje wśród elit wystarczy obejżeć film Alexa Jonesa “Sekrety Bohemian Groove”. W skrócie ci ludzie są okultystami.)

s 37…”Jest jednak najważniejszą sprawą, aby eugenika została w całości zaakceptowana przez naukę. Jak już wspomniano, w przyszłości problem poprawy jakości ludzi może okazać się pilną sprawą, a to można osiągnąć jedynie poprzez stosowanie ustaleń eugeniki w prawdziwie naukowych ramach.”…”UNESCO, jak już zostało ustalone, musi zająć się naukami stosowanymi, a także naukami ścisłymi. Warto zwrócić uwagę, że aplikacje nauki wiodą nas ku problemom społecznym różnego rodzaju. Niektóre z nich są bezpośrednie i oczywiste. Tak więc zastosowanie genetyki w eugenice od razu nasuwa nam pytanie o wartości; jakie cechy powinniśmy chcieć urzeczywistnić w ludziach w przyszłości?” (hodowanie nowego rodzaju ludzkiego dla potrzeb rządu światowego)

s 38…” UNESCO musi zatem promować studia nad filozofią, jako pomoc w wyjaśnianiu systemu wartości, dla ogólnego dobra ludzkości. UNESCO musi mieć swoją własną skalę wartości, wyraźnie przemyślaną dla kierowania własną działalnością, zarówno w kwestiach pozytywnych, np. co należy podejmować lub wspierać, a także w kwestiach negatywnych, czyli czego powinno się unikać. Tutaj UNESCO będzie kierowane przez filozofię ewolucyjnego humanizmu, którą naszkicowałem w pierwszym rozdziale. Taka filozofia ma charakter naukowy, ponieważ stale odwołuje się do faktów istnienia.”

s 39…”Aspekt społeczny tej podwójnej funkcji narzuca się, ponieważ mechanizmy społeczne dają główną podstawę dla szybkiej ewolucji człowieka. W związku z czym, tylko poprzez poprawę organizacji społecznej, postęp może zostać osiągnięty. Natomiast aspekt indywidualności wynika z faktu, że pojedynczy człowiek jest najwyższym wytworem ewolucji, i że poprzez jego dalszy rozwój postęp może być urzeczywistniony.”

s 44…”Jednakże, jeśli UNESCO ma mieć rzeczywistą politykę społeczną, to nie może ograniczyć się do ogólnych badań, ale musi także zmierzyć się z konkretnymi problemami, które stają przed współczesnym światem. Dla przykładu, wspomnę problematykę populacji, ochrony środowiska naturalnego, i semantyki. Uznanie idei optymalnego poziomu ludności (oczywiście w stosunku do warunków technologicznych i społecznych) jest niezbędnym pierwszym krokiem, w kierunku planowanej kontroli populacji, która jest niezbędna, jeśli bezmyślne potrzeby reprodukcyjne człowieka, miały by zniszczyć jego dążenia do ideałów i jego planów do materialnego i duchowego doskonalenia. Uwzględniając fakt, że naturalne środowisko jest nie do zastąpienia, i że jest ono szybko niszczone, jest konieczne, abyśmy wykluczyli pewne obszary ziemi, gdzie w interesie całej ludzkości, rozprzestrzenianie się gatunku ludzkiego musi zająć drugie miejsce, za ochroną środowiska (patrz innych gatunków).”  (Zbyt duża ilość ludzi już w 1946 roku gdy powstawała ta książka? Czy to możliwe? Populacja ziemi w 1946 roku była na poziomie około 2 mld. Prawdziwa koncepcja stojąca za wynurzeniami Huxleya jest bardzo stara ale została sformułowana w naszych czasach przez Tomasa Malthusa a opiera się na fanatycznym przywiązaniu elit do kontroli populacji. Malthus już w 1798 r pisał o katastrofie przeludnienia gdy poziom ludności świata wynosił ok 1 mld. Jak zwykle koncepcje jego jak i jego następców okazywały się zawsze totalną bzdurą. Dziś niechlubną tradycję kontynuują zarówno Unesco jak i filantropowie tego świata.)

a 59…”Techniki perswazji, informacji i propagandy, które poznaliśmy podczas stosowania ich w czasie wojny; celowo podporządkowując je międzynarodowym zadaniom promowania pokoju, powinniśmy stosować, wg słów Lenina ”do pokonania oporu milionów” uzyskując pożądane zmiany. Korzystanie z dramatu, sztuki aby opisywać rzeczywistość powinno być używane jako metoda, dzięki której, … tworzony jest wspólny wysiłek, który, potrzebuje u swojej  podstawy wiary i poczucia nieuchronnego przeznaczenia. To musi być masowa filozofia, masowe wyznanie wiary, którego nigdy nie można osiągnąć bez użycia metod masowego przekazu.” (Poprzez teatr, kino, tv, sztukę umysł ludzki ma być kierowany, do jednej konkluzji; zaplanowanej przez elity; stworzenie “nowego porządku świata”)

s 60…” Na zakończenie nie pozostaje wiele do powiedzenia, ale co jeszcze jest ważne…To pomoc w zadaniu stworzenia jednej światowej kultury, z jej własną filozofią i światem idei, oraz szerokimi celami ogólnymi.”

Konkludując utopijne dzieło J. Huxleya powinniśmy pamiętać, że opisana problematyka nie była stworzona dla rozrywki intelektualnej. To jest prawdziwy plan działania wprowadzany konsekwentnie w życie przez ponad pół wieku. Wprowadzana polityka ma finalnie przejąć kontrolę nad życiem i śmiercią ludzi, systemem monetarnym świata, systemem militarnym, kulturą, sztuką, formami konsumpcji, religią, rodziną, zasobami naturalnymi, etyką itd…jednym słowem każdym aspektem życia na naszej planecie.

Na końcu tego planu znajduje się piekło posthumanistyczne, gdzie człowiek podporządkowany jest maszynie rządu światowego, którego aparat władzy obejmuje każdy aspekt życia. Zręby tej utopijnej rzeczywistości w formie literackiej opisał brat Juliana, Aldous Huxley w książce “Nowy, wspaniały świat (Brave New World, 1932)”.

Ripsonar

——————————————————————————-

1 – „Robią wszystko aby nas oszukać” – ks. Henryk Wesołowski