sowaBohemian Grove  – jest to specjalne miejsce na 20601 Bohemian Ave w Monte Rio, Kalifornia co roku w lipcu w lesie redwood około 65 km na północ od San Francisco – USA.

W tym miejscu organizuje spotkania Elity światowej w środku Lipca na trzy tygodniowy zebrania. Elita jest złożona z najbogatszych oraz najbardziej wpływowych ludzi biznesu, kultury oraz świata polityki na świecie. Co roku, około 1500- 2000 członków światowej elity zbiera się tutaj wysłuchując przemówień i wymieniając doświadczenia. Wszystko to jest pod patronatem Watykanu, który w tym właśnie miejscu podaje plany działań zmierzających do Nowego Porządku Świata, znanego jako New World Order – NWO. Odbywają się tutaj także tajemnicze ceremonie niegdyś celebrowane przez starożytnych Druidów – rodzaj Czarnych Mszy, oraz składane są tam ofiary, najprawdopodobniej z żywych niewinnych ludzi.

Wszystko odbywa się w odpowiednich szatach, używana jest odpowiednia muzyka i śpiewane są pieśni, hymny oraz inne elementy owych starożytnych rytuałów.

W ośrodku tym istnieje ponad 10 metrowa sowa jako centralny symbol. Bóstwo Kanaanu, Moloch, był czczony w Grecji, Babilonie, później w Europie. Zazwyczaj jest on symbolem byka lub sowy, albo jakiś rodzaj rogate zwierzę, i dzieci są zabijane do niego. To jest prekursorem wszystkich współczesnych kultów śmierci.Sowa reprezentuje Lilith, sumeryjską boginię-demona.

02-bohemian-grove-owl-ceremony-day-bw

Sym­bo­li­ka

Spo­tka­nia Bo­he­mian Club od­by­wa­ją się re­gu­lar­nie pod ko­niec lipca, w okre­sie kiedy z Ziemi naj­le­piej wi­docz­na jest „psia gwiaz­da” – zwią­za­ny z bo­gi­nią Izydą Sy­riusz. Bar­dzo waż­nym sym­bo­lem jest rów­nież zna­mio­nu­ją­ca wie­dzę sowa. We­dług do­nie­sień świad­ków, na te­re­nie po­sia­dło­ści znaj­du­je się jej ogrom­ny, mie­rzą­cy 12 me­trów posąg, pod któ­rym pło­nąć ma wiecz­ny pło­mień. Sowa to zwie­rzę utoż­sa­mia­ne w sta­ro­żyt­nej Gre­cji z bo­gi­nią Ateną, w póź­niej­szym cza­sie czę­sto łą­czo­ne wła­śnie ze wspo­mnia­ną Izydą. Obie miały być opie­kun­ka­mi nauki, sztu­ki i rze­mio­sła. Przede wszyst­kim zaś były one bo­gi­nia­mi mą­dro­ści. Mą­drość z kolei wiąże się bez­po­śred­nio z oświe­ce­niem, ilu­mi­na­cją, któ­rej do­zna­wać mają człon­ko­wie Bo­he­mian Club.

We­dług in­nych teo­rii (m.​in. Alexa Jo­ne­sa), ów posąg ozna­czać ma wcie­le­nie zu­peł­nie in­ne­go bó­stwa – Mo­lo­cha, okrut­ne­go boga sta­ro­żyt­nych Fe­ni­cjan, któ­re­mu skła­da­no ofia­ry z nie­mow­ląt.[1]

mendinningatbohemiangrove

Ujawnienie

10.1989 – „SPY” magazyn znalazły się zdjęcia Bohemian Grove taniec wokół mężczyzn przebranych za kobiety. Artykuł ten zawiera artysty obrazach Moloch idol i

Ernest O. Lawrence spożywania z przyszłości prezydent Stanów Zjednoczonych Dwight Eisenhower i byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych Hoover w Bohemian Grove, 23 lipca 1950 .

Ernest O. Lawrence spożywa posiłek z Dwight Eisenhowerem – ówczesnym prezydentem USA oraz w towarzystwie byłego prezydenta Hoovera w Bohemian Grove, 23 lipca 1950 .

zastanawiali się, jak ich autobus w męskie prostytutki i jak AIDS jest duży problem.

07.2004 – „New York Post” informował czytelników, że w dwutygodniowym spotkaniu udział wzięli: George H. W. Bush, Dick Cheney, Alan Greenspan, Walter Cronkite, Newt Gingrich, Alexander Haig, Jack Kemp, Henry Kissinger, Colin Powell, John Major, William F. Buckley, Justin Dart, William Randolph Hearst, Caspar Weinberger, Charles Percy, George Schultz, Edward Teller, i były dyrektor CIA, William Casey.

Richard Nixon będąc po raz pierwszy w Bohemian Groov stwierdził:

najbardziej szalona rzecz do cholery rzecz jaką mógłbyś sobie kiedykolwiek wyobrazić.”

Znane osoby:

Bush, Bill Clinton, Ronald Reagan, Alan Greenspan, Richard M. Nixon, Jimmy Carter, Walter Cronkite, Colin Powell i Henry Kissinger, by wymienić tylko kilka. Pisarze, tacy jak Jack London i Mark Twain, politycy tacy jak twórca FBI J. Edward Hoover, John Major, Colin Powell, a także prezydenci USA – Dwight Eisenhower, Richard Nixon, Ronald Reagan, Bill Clinton i George W. Bush.

redtguyihjokl

Trzej uczestnicy spotkania w Bohemian Grove: od lewej (w kółku) przyszły prezydent R. Reagan, Glenn Seaborg /dyr. fabryki plutonu w Manhattan Project/ oraz prezydent R. Nixon. Zwróćmy uwagę na olbrzymi pień sekwoi za plecami Seaborga.

2000 –  na teren Bohemnian Grove przedostał się znany obecnie szeroko amerykański niezależny dziennikarz – Alex Jones i udało mu się ukrytą kamerą sfilmować sceny z owych czysto starożytnych pogańskich obrzędów.

youtube logo Mroczne sekrety wewnątrz Bohemian Grove

Rytuały i składanie luzi w ofierze

Historia rytuałów Druidów uczy nas, że ofiary takie były ofiarami rzeczywistymi, jak większość ofiar okultyzmu, magii i czarów, składanych przez kilka tysięcy lat.  W filmie tym Alex Jones czy inni unikają twierdzenia że rzeczywiście składane są w tym miejscu ofiary z żywych ludzi. Nikt tego nie potrafił udowodnić, a takie oskarżenie, pozbawione dowodów jest przestępstwem karanym sądownie w większości krajach. Na filmie widać podkładany ogień pod postać ludzką, słychać bolesny ludzki krzyk, który ucichł po kilku sekundach. W rytuałach Druidów w tym momencie podcinano gardło ofierze. Czy tak stało w rzeczywistości? Tego nie wiemy i nie posiadamy niezbitego dowodu.

Członkowie wg źródeł Aleksa Jonesa TU

Wysocy członkowie:

 • David Rockefeller
 • Collin Powell
 • Henry Kissinger
 • George W. Bush
 • David Gergenimages
 • Donald Rumsfeld
 • Kenneth Starr
 • Walter Cronkite

Osobistości, którzy gościli w owym przybytku:

 1. Arnold Shwarzenegger. July 30, 2010
 2. Obama i McCain odwiedzili Bohemian Grove w lipcu 2008 roku. (niepotwierdzone)
 3. Bill Clinton
 4. Helmut Schmidt, 1991 [niemiecki polityk, kanclerz Niemiec w latach 1974-1982]
 5. Clint Eastwood, 1987 [aktor]

Dodatkowe informacje:

Dokumenty wideo:

—————————————————————————————————–

 1. http://strefatajemnic.onet.pl