Tag Archive: Wolnomularstwo


XIV – początek Wolnomularstwa, Szkocja, założycielami najprawdopodobniej są Templariusze, którzy po likwidacji swego zakonu zbiegli z Francji. Dowody takich informacji przedstawiam poniżej.

1305 – Szkocja traci impet walki o niepodległość wraz ze śmiercią Williama Walleca. Na szczęście król szkocki Robert Bruce nie chciał sie poddać. Mało wspominanym faktem jest jest tu pomoc Templariuszy, którzy mający olbrzymie doświadczenie wojskowe wsparli Bruce’a zarówno wiedzą jak i orężem.

1314 – Połączone siły Templariuszy – pod wodzą Williama Sinclair’a oraz z wojskami Bruca stoczyły bitwę pod Bannockburn w której odnieśli spektakularne zwycięstwo nad przeważającymi siła Anglików. To własnie owi zwycięscy mieli stać się siłą rządzącą w Szkocji.

1317 – Robert Bruce, przodek dynastii Stuartów zakłada Braterstwo Różokrzyża związane z Templariuszami.  Stuartowie byli przez cały swój okres również patronami wolnomularstwa. Tak więc szkocki ryt wolnomularstwa jest równocześnie przesiąknięty ideami różokrzyżowców. XVII wiek jest zintegrowaniem tych dwóch ruchów. Ale stopień Różokrzyżowca pojawił się w Europie dopiero w XVIII wieku.

Czytaj dalej

1317 – Robert Bruce, przodek dynastii Stuartów zakłada Braterstwo Różokrzyża związane z Templariuszami.  Stuartowie byli przez cały swój okres również patronami wolnomularstwa. Tak więc szkocki ryt wolnomularstwa jest równocześnie przesiąknięty ideami różokrzyżowców. XVII wiek jest zintegrowaniem tych dwóch ruchów. Ale stopień Różokrzyżowca pojawił się w Europie dopiero w XVIII wieku.

1601 – król Szkocji Jakub VI (a następnie Anglii jako Jakub I – kiedy to w 1603 roku doszło do zjednoczenia Anglii ze Szkocją) był Wielkim Mistrzem Loży Scone. To właśnie podwójne królowanie umożliwiło wolnomularstwu szkockiemu przybyć do Anglii. Jego syn i wnuk tj. Karol I i Karol II również patronowali wolnomularstwie.

Czytaj dalej

1905 – pojawiają się „Protokoły Mędrców Syjonu” które wskazują, iż Wolnomularstwo powstało by „maskować” powstanie i występki żydowskich kamaryli. [1]

Przedmową do włoskiego wydania napisał były ksiądz Giovanni Preziosi, który utrzymywał, że faszyzm „ ma tylko jednego wroga: Żydów i ich główne narzędzie, masonów” .

W USA prezydent Henry Ford sfinansował Protokoły, mało tego w 1920 r. sam napisał „Międzynarodowy Żyd„, opublikowany w 1938 r. także we Włoszech.

Już podczas I WW na froncie rosyjskim Erich Ludendorff, były szef sztabu głównego Hindenburga, postawił w stan oskarżenia i wrzucił do jednego worka synów Syjonu, dzieci Hirama, wskazując na powiązania z Jezuitami. [2]

Członek Bnai-Brith dr Gustaw Karpeles powiedział:

„Idea wolnomularstwa wyszła (..) z naturalną koniecznością z żydostwa; masoneria opowiada przecież początek swego zakonu aż do króla, który widział najwiekszy rozkwit Izraela; ważna jej część ceremonii odnosi się wyraźnie do budowy Św. Salomona, a frazeologia tego ceremoniału od tej budowy pochodzi” str. 31

Mason i nadrabin Izaak Borchard definiował źródłosłowo „loża”. Pochodzi od hebrajskiego słowa „lische” i znaczy „pokój przyległy” A więc masoneria wywodzi się orginalnie z tradycji żydowskiej. Dlatego też w 1738 r. wydano „Księgę ustaw” jako uzupełnienie do Konstytucji Masonerii Andersona (1723). Najważniejsze powołanie obowiązuje wolnomularza,jako istotnego noachitę byćposłusznym prawom objawionym Noego (którego podstawowym i pierwszym pytaniem jest zwierzchności źydowskiej być posłusznym”) Wg oficjalnej wersji taki zapis został wykreślony. str. 32

1806 – powsał ryt masoński „Ryt Szkocki Dawny i Uznany” (Ecossais anciente accepte). Załozyło go pięciu zydów! str. 34

XIX w. – żyd z Avignon, kupiec Michal Bedarride załozył i upowszechnił z pomocą dwóch masońskich braci ryt „Misraim”. ! str. 34

Źydowskie „Verite Israelite” z 1861 r. tom V czytamy:

„Duch ten (masonerii) to duch żydostwa w jego wierzeniach podstawowych, to sąjegoidee, to jest jego język, tojest prawie jego oirganizacja (…) Nadzieje, co potrzymuje i umacnia masonerię to ta sama nadzieja, co oświeca i umacnia Izrael na bolesnej jego drodze, pokazującmu na przyszłość triumf niezawodny…” str. 34

Ripsonar

————————————————————–

[1] „Bracia przeklęci. Historia masonerii” Roberto Gervaco, str. 338

[2] Tamże, str. 339

XVII wiek – alchemia, hermetyzm, a tajne kolegia

XVII – Oprócz rozwijania w stowarzyszeniu braterskiej współpracy poprzez głoszenie haseł: wolność, równość i sprawiedliwość tematem rozmyślań Wolnomularstwa w tym czasie był nauka i pogłębianie tej wiedzy. Określali ją mianem sztukami wyzwolonymi i filozofią naturalną. Głównym filarem owych nauk to oczywiście geometria. która umożliwia  poznanie zasad rządzącym przyrodą i społeczeństwem. Nasuwa się w takim razie pytanie, skąd czerpano ową wiedzę i inspirację? Oczywiście z największych osiągnięć starożytności:

– filozoficzne mądrości Kabały (rozwijała się i podkreślała teorie o ukrytym , sekretnym numerycznym znaczeniu poszczególnych słów hebrajskich i podobieństwie odrębnych słów opartych na tej numerologii).

– technologie starożytnych Babilończyków

– filozofię Pitagorasa i Platona

– mistyczne tradycje starożytnego Egiptu.

      To własnie poznawanie tej wiedzy – nazywano tajemną, bo była nie dostępną dla ogółu, niezrozumiała a wręcz szatańska i nikczemna dla uznawanego i niekwestionowanego autorytetu tamtych czasów tj. Kościoła Katolickiego. (osobiście uważam że to własnie Kościół stał na straży utrzymania ciemnogrodu i tzw. wieków ciemnych, ale to tematyka na oddzielny artykuł).  Uzupełnieniem owej wiedzy, którą chcieli dokładnie zrozumieć to alchemia hermetyczna. (którą rozwijali w XVIII wieku).
Alchemia – od arabskiego „al-khame” (ciemności) które definiowano jako naukę, która przezwycięża ciemności lub oświetla za sprawą intuicyjnego postrzegania. Czyli mówiąc krótko pod mistyczną otoczką były to badania naukowe, potwierdzone ciągiem logicznym wskazujące kierunek prawd o otaczającym nas Świecie. Ta wiedza własnie rozświetla ową ciemność (zacofanie, niezrozumienie zasad budujących nas zjawisk i zasad) co Kościół chciał szczerze i z uporem pielęgnować. Hipokryzja w najdoskonalszym wydaniu. Rozwinę to w dalszej części artykułu.
Tutaj również nadmienię, iż Wszystkowidzące Oko – które stało się znakiem Masonerii, alchemicy umieszczali je w ciemności (nicości) symbolizując zdolność widzenia światła w ciemności, dostrzegania porządku wśród chaosu. Wystepowało jako Oko Horusa, wpisane w trójkąt itp.

Masoneria w Niemczech

W Niemczech wolnomularstwo dotyczyło mieszczaństwa, duchowieństwa, wojska i arystokracji. Muszę tutaj nadmienić, iż BYŁ TO NAJBARDZIEJ TAJNY RUCH MASOWY JAKI KIEDYKOLWIEK ISTNIAŁ. Przynależność do loży należała do dobrego tonu i społecznego obowiązku.

1690 – powstały pierwsze loże masońskie w Niemczech. Np. w Dreźnie, szefem masonerii, czyli Loży pod Wesołym Bachusem, był sam król przygotowujący się do zajęcia Polski, czyli August Mocny. Członkami tej Loży byli jego pułkownicy, a później zarządcy Polski.[2]

1735 – powstają pierwsze loże w Niemczech.

1737  – pierwsza loża w Hamburgu początkowo zwana Warsztat Wolnomularzy Przyjętych miasta Hamburg a następnie zmieniła nazwę w 1743 na „Salon pod trzema Pokrzywami” (loża matka).

1738 – edykt o zakazie wszelkich działalności para mistycznych

14/15.08.1738 – książę Fryderyk (Wileki) Pruski wstępuje do masonerii

1739 –  zakłada lożę w swoim zamku Rheinsberg. Następnie zasiadającn na tronie obejmuje patronat nad Masonerią i modyfikuje ją dla własnych potrzeb.[1]

Czytaj dalej

XVII – to okres ujawnienia się  wolnomularstwa. jako pierwszy zwrócił na to tajne stowarzyszenie William Morgan, którego zamordowano. w niewyjaśnionych okolicznościach dnia 11 września. Co ciekawe jest to jednocześnie okres odnowienia Wolnomularstwa do formy jaką znamy mniej więcej w dotychczasowej formie. Ale jaka więc była forma która przeminęła?

Sam Anderson, twórca Konstytucji Wolnomularstwa z 1723 roku stwierdził:

Sporo zapisków braterstwa z czasów Karola II (ówczesnego patrona masonerii) i wcześniejszych monarchów zaginęło w następnych latach i podczas rewolucji 1688 roku, a wiele z nich zostało zbyt pośpiesznie spalonych w naszych czasach, z lęku przed odkryciem”. [1]

W takim razie jakie było wolnomularstwo przed tym okresem?  Bo choć uważa się, że owe źródła przepadły (dlatego od nowa skumulowano i przeredagowano różne informacje kompilując je w nową formę wolnomularstwa usankcjonowane nazewnictwem Konstytucji z 1723 roku) to jest na szczęście sporo poszlak, aby wydedukować wcześniejsze informacje o tym stowarzyszeniu. Świetnie zobrazował to Lavrence Gardener w książce „Cień Salomona”

Czytaj dalej

Korzenie Masonerii

Dwa najstarsze masońskie dokumenty przechowywane w Muzeum w Wielkiej Brytanii pochodzą z:

1390 – „Regius Manuscript” w którym wspomina się o królu Salomonie jak i aleksandryjskim matematyku Euklidesie (300 p.n.e).

1450 – Manuskrypt Matthew’a Cooke’a (Matthew Cooke Manuscript) który składa się z dwóch części: Historia i Dawne obowiązki. Dokumenty te opisują:

7 sztuk objawionych – do których zalicza się: gramatykę, retorykę, dialektykę, arytmetykę, geometrię, muzykę i astronomię.  Owe nauki tworzą fundament wolnomularstwa. Skąd się więc wzięły?

3500 p.n.e – za sprawą biblijnego potomstwa Lameka, szczególnie syna Tubal-Kain metalurga, księcia w południowej Mezopotami.

Czytaj dalej