youtube logoPutin ujawnia, kto wykreował ISIS  (całość eng.)Putin

Tłumaczenie;

Kolej­nym zagro­że­niem, o któ­rym wspo­mniał pre­zy­dent Obama jest ISIS. Kto w takim razie zbroi ISIS? Kto zbroił Syryj­czy­ków wal­czą­cych z Assa­dem? Kto wykre­ował tą nie­zbędną poli­tyczno-infor­ma­cyjną otoczkę, która uła­twiła całą sytu­ację? Kto zabie­gał o wysła­nie broni na ten obszar? Czy naprawdę nie rozumiecie, kto tak naprawdę wal­czy w Syrii? Głów­nie woj­sko najemne. Rozu­mie­cie, że im za to płacą? Wal­czą po tej stro­nie, która zapłaci wię­cej. Zatem wyposażają ich w broń, płacą im określoną sumę i nawet wiem, jakie są to sumy.

Oczy­wi­ście póź­niej nie można ich zmu­sić do odda­nia broni. Mogą iść wal­czyć tam, gdzie zapłacą naj­wię­cej i tak wła­śnie robią. Wtedy zaj­mują pola naf­towe, gdzie­kol­wiek w Iraku czy Syrii. Zaczy­nają wydo­by­wać ropę, którą prze­cież komuś sprze­dają. Jakie sank­cje spa­dają na sku­pu­ją­cych ropę?

Naprawdę wie­rzy­cie, że w USA nikt nie wie, kto to kupuje? Czy to nie ich sojusz­nicy kupują ropę od ISIS?

Nie sądzicie, że USA mogą wywie­rać wpływ na swo­ich sojusz­ni­ków? Zapewne, nie chcą na nich naci­skać. Więc kto w takim razie bom­bar­duje ISIS?

Tam gdzie zaczy­nają wydo­by­wać ropę, płacą najem­ni­kom naj­wię­cej. Na obsza­rach rebe­lianc­kich, opo­zy­cyj­nych sił syryj­skich, któ­rzy natych­miast dołą­czyli do ISIS. A to dlatego, że płacą wię­cej. Uwa­żam, że jest to zupeł­nie nie­pro­fe­sjo­nalna poli­tyka i to się dzieje naprawdę.

Trzeba wspie­rać cywi­li­zo­waną, demo­kra­tyczną opo­zy­cję w Syrii. Wspie­ra­cie ich, zbro­icie a oni jutro przy­stę­pują do ISIS. Nie możecie pomy­śleć zawczasu? Uwa­żamy, że tego typu polityka prowadzona przez USA jest nie­od­po­wied­nia, czego my nie uznajemy.

———————————–

Uzupełniając wypowiedz Putina warto również zwrócić uwagę iż;

Putin nawiązał również do chaosu panującego w Libii. Wskazał, że przez bombardowanie i wspieranie opozycji panuje tam teraz wszechobecny terror, a ambasador Stanów został zamordowany. „To była otwarta agresja na państwo, przeciwko postanowieniu Rady Bezpieczeństwa ONZ. Co by się stało, gdybyśmy to my zrobili? Wy to zrobiliście gołymi rękami. Skończyło się to zabójstwem waszego ambasadora. Kogo to wina? Wasza.” – ostro krytykował politykę Stanów. Mimo, że spotkanie miało miejsce niemal rok temu, to nagranie opublikowane przez telewizję Russia Today stało się popularne dopiero teraz – w obliczu lotniczej interwencji rosyjskiej w Syrii.

1447718106655490

Putin na szczycie G20 w Turcji mówił o ISIS

Putin: Finansowanie ISIS płynie z 40 państw, również z G20!

Na szczycie G20, który odbywał się w Antalyi, Obama z Putinem odbyli półgodzinną rozmowę na temat sytuacji w Syrii i na Ukrainie.

Prezydent Władimir Putin oświadczył, że finansowanie Państwa Islamskiego płynie z 40 państw. W zestawieniu głowy Federacji Rosyjskiej ma się znajdować aż 5 krajów z G20, nie zdradził jednak, o które chodzi. Wywiad rosyjski ustalił, że finansowanie pochodzi od osób prywatnych z tychże państw.

Ripsonar